Baanbrekend onderzoek naar een rechtvaardig toerismemodel

21-12-2023

CELTH werkt samen met partnerscholen en professionele partners aan een routekaart om bestemmingen te helpen met de eerlijke verdeling van door toerisme gegenereerde voordelen. DMO's wereldwijd worden opgeroepen om voorbeelden van goede praktijken aan te leveren voor dit baanbrekende onderzoek.

Volgens projectleider Bernadett Papp is er veel kennis over de economische, sociale, culturele en ecologische voordelen van toerisme. “In dit project zijn we vooral geïnteresseerd in hoe deze voordelen worden verdeeld in de lokale gemeenschap. Met deze studie richten we ons op het identificeren van goede praktijken die een rechtvaardige en eerlijke verdeling van de voordelen van toerisme voor de lokale bevolking en lokale bedrijven bevorderen.” De onderzoekers kijken ook naar het gebruik van hulpbronnen. Zoals bekend is het toerisme een sector die veel hulpbronnen verbruikt. Daarom is de eerlijke verdeling van de milieulasten en het gebruik van milieuhulpbronnen voor de ontwikkeling van het toerisme een centrale kwestie als het gaat om gelijkheid en eerlijkheid.

De onderzoekers hopen goede praktijken te identificeren in vijf hoofdcategorieën. Bernadett: “Wij zijn geïnteresseerd in de verdeling van de economische voordelen. Wie profiteert er bijvoorbeeld economisch van toeristische activiteiten op de bestemming? Waar komt de opbrengst terecht en wordt deze opnieuw geïnvesteerd in de lokale gemeenschap? Ten tweede houden we rekening met ecologische aspecten waarbij we kijken naar het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Een derde aspect betreft ruimtelijke rechtvaardigheid gekoppeld aan bijvoorbeeld nabijheid en eerlijke toegang tot attracties/voorzieningen/openbare ruimte. Ten vierde beschouwen we culturele gelijkheid en de vertegenwoordiging van voorheen ondervertegenwoordigde segmenten van de samenleving in het toerismebeleid en het bestemmingsaanbod. En tot slot sociale rechtvaardigheid, waarbij we ons richten op participatieve besluitvormingsprocessen op de bestemming.”

Mondiaal onderzoek onder DMO’s

Het onderzoek bestaat uit deskresearch, focusgroepen, interviews en een wereldwijd onlineonderzoek. “Daartoe hebben we een online vragenlijst ontwikkeld waarin we DMO’s over de hele wereld vragen om voorbeelden te geven van interventies die zij in het verleden hebben geïmplementeerd rond gelijkheid en de eerlijke verdeling van de voordelen van toerisme.”

Meedoen aan het onderzoek kan via deze link: https://forms.gle/42Snt91ra2Cmp7ps6

“We hopen zoveel mogelijk input te verzamelen. Vervolgens zullen we deze inzendingen beoordelen en 10 tot 15 gevallen nader onderzoeken. We willen diep ingaan op mechanismen en interventies. Zijn er aanwijzingen dat zij gelijkheid bevorderden? Welk bewijs is er? Wat waren de factoren/belemmeringen voor het verbeteren van eerlijke resultaten? Welke stakeholders waren erbij betrokken? Enz."

Naar een rechtvaardig toerismemodel (ETM) en routekaart

Het product dat dit onderzoek moet opleveren is vooral bedoeld voor DMO's en soortgelijke organisaties. “We willen inzicht krijgen in de stand van zaken in het debat over gelijkheid in de ontwikkeling van het toerisme. We willen ook ontdekken met welke uitdagingen DMO's worden geconfronteerd bij het verdelen van de voordelen van toerisme binnen de gemeenschap en welk potentieel zij hebben voor het verbeteren van de huidige praktijken. Ik zie dat er in het gelijkheidsdebat veel aandacht wordt besteed aan gendergelijkheid op de arbeidsmarkt, maar het gelijkheidsdebat is veel breder dan dat.”

Dit alles moet leiden tot een routekaart die kan helpen de weg te effenen naar een rechtvaardigere toeristische sector. “De routekaart moet een praktisch instrument worden met mechanismen en interventies rond de vijf soorten gelijkheid, inclusief voorbeelden uit de casestudies.”

Verklaring voor eerlijk toerisme

Bernadett hoopt dat dit rapport, net als 'Envisioning Tourism 2030 and Beyond', omarmd zal worden door de toeristische sector. “Ik hoop dat de sector de conclusies en aanbevelingen van het rapport zal onderschrijven en ernaar zal handelen. Mijn doel is om het gesprek rond gelijkheid, rechtvaardigheid en eerlijkheid te verdiepen, belanghebbenden uit de academische wereld, de industrie en de publieke sector te verenigen achter een gedeelde visie voor een rechtvaardiger toerismemodel, en misschien zelfs een verklaring te ondertekenen, vergelijkbaar met de Glasgow Declaration over klimaatactie in het toerisme.”

Partners

Partners in het project zijn NHL Stenden, European Tourism Futures Institute, Breda University of Applied Sciences, HZ University of Applied Sciences, The Travel Foundation, Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, Destination Think en Goteborg & Co.